L

Hoeveel mensen leven onder de armoedegrens?How many people live below the poverty line?

Je ziet hier het percentage van de bevolking dat onder de armoedegrens leeft. De internationale grens voor armoede is 1,90 dollar per dag. Mensen die per dag minder te besteden hebben zijn extreem arm volgens de Verenigde Naties. De nationale armoedegrenzen verschillen per land.What you see is the percentage of a country's population that lives below the poverty line. The international poverty line is set on $1.90 a day. People who can spend less than this amount a day live in exptreme poverty according to the United Nations. National poverty lines vary per country.

Hoeveel mensen zijn sociaal verzekerd?How many people participate in social insurance programs?

Je ziet hier het percentage van de bevolking dat verzekerd is voor sociale doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan een zorgverzekering, pensioen maar ook aan zwangerschapsverlof en betaald ziekteverlof.What you see is the percentage of a country's population that participates in social insurance programs such as old age pension and health. But also social security benefits such as paid sick leave, maternity leave, etc.

Hoeveel mensen krijgen ondersteuning omdat zij geen baan hebben?How many people participate in programs for unemployment compensation and other labor market programmes?

Je ziet hier het percentage van de bevolking dat een vorm van werkloosheidsondersteuning ontvangt. Onder werkloosheidsondersteuning verstaan we bijvoorbeeld een ontslagvergoeding, in Nederland bijvoorbeeld ook de WW, maar ook beroepsopleidingen en programma's voor werkzoekenden.What you see it the percentage of a population that participates in programs because they are without a job.Such as severance pay, early retirement due to labor market reasons, labor market services, training, job rotation and job sharing, employment incentives and wage subsidies etc.

Hoeveel mensen maken gebruik van toeslagen en uitkeringen?How many people make use of benefits and allowances?

Je ziet hier het percentage van de bevolking dat bepaalde toeslagen en uitkeringen ontvangt. Toeslagen en uitkeringen gaan over geldstromen. Denk bijvoorbeeld aan kinderbijslag, zorgtoeslag, huurtoeslag, bijstandsuitkeringen, arbeidsongeschiktheidspremies of voedselbonnen.What you see is the percentage of a country's populations that makes use of certain benefits and allowances. Such as poverty tageted benefits, familly allowance, orphan allowance, food stamps, disability benefits, etc.

Hoeveel baby's krijgen borstvoeding?How many babies are fed breast milk?

Je ziet hier het percentage van alle baby's onder de zes maanden oud, die in de laatste 24 uur alleen gevoed zijn met moedermelk. Moedermelk is voedzaam, het beschermt baby's tegen diarree of andere infecties en stimuleert hun immuunsysteem.What you see is the percentage of all babies younger than six months old, who in the past 24 hours were fed breast milk alone. Breast milk is very nutritious and protects babies from diarrhea or other infections and it stimulates their immune systems.

Hoeveel mensen zijn ondervoed?How many people are undernourished?

Je ziet hier het percentage van de bevolking dat ondervoed is. Je bent ondervoed als je binnen een lange, aaneengesloten periode onder het dagelijkse aanbevolen minimum aan voedingsstoffen binnenkrijgt.What you see is the percentage of a country's population that is undernourished. Someone is undernourished when a person's food intake is continuously insufficient to meet daily dietary requirements.

Hoeveel kinderen onder de vijf jaar hebben overgewicht?How many children younger than five are overweight?

Je ziet hier het percentage van alle kinderen onder de vijf jaar, die lijden aan overgewicht.What you see is the percentage of all children younger than five who suffer from being overweight.

Hoeveel kinderen onder de vijf jaar hebben een groeiachterstand?How many children younger than five are stunted?

Je ziet hier het percentage kinderen onder de vijf jaar, die een groeiachterstand hebben. Deze groeiachterstand is vaak het gevolg van slechte voeding of zelfs ondervoeding.What you see is the percentage of children younger than five who are stunted. By stunting we mean nutritional stunting, which is a reduced growth rate in human development. It is a primary manifestation of malnutrition.

Hoeveel kinderen onder de vijf jaar hebben ondergewicht?How many children younger than five are underweight?

Je ziet hier het percentage kinderen onder de vijf jaar, die ondergewicht hebben. Als een kind ondergewicht heeft kan het beteken dat hij of zij ook ondervoed is.What you see is the percentage of children younger than five who are underweight. When a child is underweight, it could mean that he or she is undernourished.

Wat is de graanopbrengst van een land?What is a country's cereal yield?

Je ziet hier de graanopbrengst van een land, in kilogram per hectare geoogst land. Onder granen vallen bloem, rijst, mais, gerst, haver, rogge, gierst, sorghum, boekweit en gemixte granen. De graanopbrengst hangt bijvoorbeeld af van of een boer wel of geen kunstmest gebruikt om zijn gewassen sneller te laten groeien, en of hij wel of geen machines gebruikt bij het oogsten. Maar de opbrengst hangt ook af van de kwaliteit van de zaden en het klimaat.What you see is a country's cereal yiel in kilograms, per hectare of harvested land. Cereal includes wheat, rice, maize, barley, oats, rye, millet, sorghum, buckwheat, and mixed grains. The cereal yield depends for example on the use of crop production systems such as machinery or fertilizers, but also on the quality of the seeds and the climate.

Hoeveel bevallingen worden begeleid door artsen of verloskundigen?How many births are attended by skilled health staff?

Je ziet hier een jaarlijkse schatting van het percentage bevallingen in een land, die begeleid worden door een arts of verloskundige. In veel landen moeten vrouwen nog bevallen zonder de hulp van verplegend personeel. Dit komt omdat ze bijvoorbeeld in afgelegen gebieden wonen of omdat medische zorg te duur is.What you see is a modeled estimate of the percentage of births in a country that are attended by skilled health staff. In many countries women are still giving birth without medical staff to provide care. Causes are that these women live in rural areas or medical care is too expensive.

Hoeveel vrouwen overlijden door complicaties tijdens of na hun zwangerschap?How many women die of pregnancy-related causes?

Je ziet hier het aantal vrouwen in een land, die tijdens hun zwangerschap of binnen 42 dagen na de bevalling overlijden. Moedersterfte is onder de millenniumdoelen flink gedaald, maar in sommige landen nog steeds een groot probleem. Dit heeft bijvoorbeeld te maken hebben met slechte toegang tot gezondheidszorg voor vrouwen.What you see is the number of women in a country, who die of pregnancy-related causes during their pregnancy of within 42 days of giving birth. Maternal mortality has been reduced significantly in the past decade, but in some countries an ongoing problem. This is often the cause of limited access to health care for women.

Hoeveel baby's worden niet ouder dan een maand?How many babies die before their first month?

Je ziet hier het aantal baby's per duizend levende geboorten, die sterven voordat ze een maand oud zijn. Kinder- en babysterfte zijn indicatoren die te maken hebben met de kwaliteit van de gezondheidszorg in een land.What you see is the number of infants per thousand live births, who die before they're a month old. Child and infant mortality indicate the health care situation in a country.

Hoeveel kinderen worden niet ouder dan vijf jaar?How many children die before they're 5 years old?

Je ziet hier het aantal kinderen per duizend levende geboorten, die waarschijnlijk niet ouder worden dan vijf jaar. Kinder- en babysterfte zijn indicatoren die te maken hebben met de kwaliteit van de gezondheidszorg in een land.What you see is the number of children per thousand live births, who will probably not reach the age of five. Child and infant mortality indicate the health care situation in a country.

Hoeveel nieuwe malariapatienten komen er jaarlijks bij?How many new cases of malaria are there in a year?

Je ziet hier het jaarlijkse aantal nieuwe malariapatienten per duizend mensen. Dit doel is gemeten onder een zogenoemde risicovolle bevolkingsgroep. Dit betekent dat deze groep mensen het risico loopt om malaria op te lopen, omdat ze bijvoorbeeld in een gebied wonen waar de ziekte veel voorkomt.What you see is the number of new cases of malaria per thousand people every year. This was measured amongst a population at risk, which means a group of people that is potentially exposed to malaria.

Hoeveel kinderen zijn ingeënt tegen hepatitis B?How many children are vaccinated against hepatitis B?

Je ziet hier het percentage kinderen tussen 12 en 23 maanden, die voor hun eerste verjaardag zijn ingeënt tegen hepatitis B.What you see is the percentage of children between 12 and 23 months, old that are vaccinated against hepatitis B before their first birthday.

Hoeveel nieuwe tuberculosepatienten komen er jaarlijks bij?How many new cases of tuberculosis are there in a year?

Je ziet hier het jaarlijkse aantal nieuwe tuberculosepatienten per 100.000 mensen.What you see is the yearly percentage of new cases of tuberculosis per 100.000 people.

Hoeveel jongeren zijn geïnfecteerd met HIV?How many young people are infected with HIV?

Je ziet hier het percentage jongeren tussen de 15 en 24 jaar, die geïnfecteerd zijn met HIV. In veel ontwikkelingslanden komen nieuwe HIV infecties vaker voor bij jongeren.What you see is the percentage of young people between 15 and 24 years old, who are infected with HIV. In many developing countries, new HIV infections often occur with young adults.

Hoeveel mensen zijn geïnfecteerd met HIV?How many people are infected with HIV?

Je ziet hier het percentage van de bevolking tussen de 15 en 49, dat geïnfecteerd is met HIV.What you see is the percentage of the population between the ages of 15 and 49, that is infected with HIV.

Hoeveel mensen zullen naar verwachting komen te overlijden aan niet-overdraagbare aandoeningen?How many people are expected to die from noncommunicable diseases?

Je ziet hier het percentage 30-jarigen in een land, die naar verwachting voor hun 70ste jaar zullen komen te overlijden aan hart- en vaatziekten, kanker, diabetes of chronische ademhalingsziekten.What you see is the percentage of 30 year olds in a country, that are expected to die from cardiovascular disease (CVD), cancer, diabetes or chronic respiratory disease (CRD) before the age of 70.

Hoeveel mensen plegen jaarlijks zelfmoord?How many people die by suicide?

Je ziet hier het jaarlijkse aantal mensen per 100.000, die zichzelf van het leven beroven.What you see is the yearly number of people, per 100.000 who commit suicide.

Hoeveel alcohol wordt er jaarlijks gedronken?How much alcohol does a person consume in a year?

Je ziet hier het aantal liter pure alcohol, dat jaarlijks per persoon boven de 15 jaar wordt geconsumeerd.What you see is the number of liters pure alcohol that is yearly consumed per person of 15 year and older.

Hoeveel mensen komen jaarlijks om door een verkeersongeluk?How many people die from a traffic accident?

Je ziet hier het jaarlijkse aantal mensen, per 100.000, die omkomen door verkeersongelukken.What you see is the yearly number of people, per 100.000, who die from traffic accidents.

Hoeveel kinderen van jonge moeders worden jaarlijks geboren?How many children are yearly born to teenage mothers?

Je ziet hier het aantal kinderen, per duizend levende geboorten, die jaarlijks geboren worden bij jonge vrouwen tussen de 15 en 19 jaar. Deze indicator zegt iets over hoe het er in een land voor staat met de reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen. Hieronder vallen bijvoorbeeld seksuele voorlichting, toegang tot anticonceptie, maar ook gezondheidszorg tijdens de zwangerschap en bevalling.What you see is the number of children, per thousand live births, born yearly to women between 15 and 19 years of age. This indicator tells us something about how a country is treating sexual reproductive health and rights of women. For example sexual education, effective contraception or health services during pregnancy and childbirth.

Hoeveel vrouwen gebruiken een vorm van anticonceptie?How many women use any form contraceptive?

Je ziet hier het percentage getrouwde vrouwen, tussen de 15 en 49 jaar die aangeven een vorm van anticonceptie te gebruiken.What you see is the percentage of married women, between 15 and 49 years of age, who declare to use some form of contraceptive.

Hoeveel kinderen zijn ingeënt tegen difterie, tetanus en polio?How many children are vaccinated against diphteria, tetanus and pertussis?

Je ziet hier het percentage kinderen tussen 12 en 23 maanden oud, die zijn ingeënt tegen difterie, tetanus en polio voor hun eerste verjaardag.What you see is the percentage of children between 12 and 23 months old, who are vaccinated against DTP (diphtheria, tetanus and pertussis (whooping cough)) before their first birthday.

Hoeveel kinderen zijn ingeënt tegen mazelen?How many children are vaccinated against measles?

Je ziet hier het percentage kinderen tussen 12 en 23 maanden oud, die zijn ingeënt tegen mazelen voor hun eerste verjaardag.What you see is the percentage of children between 12 and 23 months old, who are vaccinated against measles before first birthday.

Hoeveel mensen roken een vorm van tabak?How many people smoke any form of tobacco?

Je ziet hier het percentage vrouwen of mannen in een land van vijftien jaar en ouder, die een vorm van tabak roken. Bijvoorbeeld sigaretten, sigaren of pijp.What you see is the percentage women or men in a country of 15 years and older, who smoke any form of tobacco. For example cigarettes, cigars or pipes.

Hoeveel verplegers en verloskundigen zijn er in een land?How many nurses and midwives does a country have?

Je ziet hier het aantal officieel getrainde verplegers en verloskundigen in een land, per 1000 mensen.What you see is the number of officially trained nurses and midwives in a country, per 1000 people.

Hoeveel artsen zijn er in een land?How many doctors does a country have?

Je ziet hier het aantal getrainde artsen in een land, per 1000 mensen.What you see is the number of trained doctors in a country, per 1000 people.

Hoeveel kinderen gaan er naar school?How many children attend school?

Je ziet hier het percentage van alle kinderen in een land, die naar de crèche, basisschool, middelbare school of het vervolgonderwijs gaan. Het percentage wordt berekend aan de hand van de groep kinderen in een land, die officieel de leeftijd voor een bepaald type onderwijs hebben. Soms overschrijdt een land de 100 procent door bijvoorbeeld zittenblijvers of vroege leerlingen.What you see is the percentage of all children in a country, who are enrolled in preprimary, primary, secondary or tertiary education, regardless of age, expressed as a percentage of the population of the official education age. Sometimes a country exceeds the 100 procent due to for example early entrances or grade repitition.

Hoeveel kinderen gaan niet naar de basisschool?How many children are not enrolled in primary school?

Je ziet hier het percentage kinderen in een land, die niet naar de basisschool gaan maar wel in deze leeftijdscategorie zitten.What you see is the percentage of children in a country, who are not enrolled in primary school but do have the specific school age.

Hoeveel kinderen halen hun basisschooldiploma?How many children finish primary education?

Je ziet hier het percentage van alle kinderen in leeftijdsgroep van basisschoolgaande kinderen die hun basisschooldiploma halen.What you see is the percentage of children in the relevant primary age group, who finish primary education.

Hoeveel kinderen halen hun middelbare schooldiploma?How many children finish secondary education?

Je ziet hier het percentage van alle kinderen in een land, in de relevante leeftijdsgroep, die hun middelbare schooldiploma halen.What you see is the percentage of all children in a country, in the relevant age group, who finish secondary education.

Hoeveel kinderen gaan niet naar de middelbare school?How many children are not enrolled in highschool?

Je ziet hier het percentage kinderen in een land, die niet naar de middelbare school gaan maar wel in deze leeftijdscategorie zitten.What you see is the percentage of children in a country, who are not enrolled in highschool but do have the specific school age.

Hoe lang gaan kinderen naar school?How many years do children attend school?

Je ziet hier per land het aantal jaren dat kinderen naar school gaan. Je kunt kiezen uit het totaal aantal jaren dat kinderen daadwerkelijk leerplichtig zijn en het aantal jaren dat kinderen gebruikelijk op de crche doorbrengen, op de basisschool en op de middelbare school.What you see is the number of years per country children attend school. You can choose from the total number of compulsory years and the years children usually attend preprimary, primary and secondary education.

Hoeveel mensen hebben een vervolgopleiding afgerond?How many people attained a higher education degree?

Je ziet hier het percentage van alle mensen in een land van 25 jaar en ouder, die een vervolgopleiding hebben afgerond. Kies uit MBO, HBO, universiteit of PhD.What you see is the percentage of all people in a country of 25 years and older, who finished their higher education. Choose from post-secondary education, tertiary education, bachelor, master or doctoral.

Hoeveel mensen kunnen lezen en schrijven?How many people can read and write?

Mensen boven de 15 jaar.People older than 15 years.

Hoeveel jongeren kunnen lezen en schrijven?How many young people can read and write?

Jongeren tussen de 15 en 24 jaar.Young people between 15 and 24 years.

Hoeveel leraren zijn opgeleid tot leraar?How many of the teachers have a teachers training?

Het percentage van het totaal aantal leraren dat een lerarenopleiding heeft voltooid.Percentage of the total amount of teachers that have received the minimum organized teacher training.

Hoeveel leerlingen zijn er per leraar?How many pupils are there per teacher?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Hoeveel vrouwen zijn slachtoffer van fysiek en/of seksueel geweld?How many women were subjected to physical and/or sexual violence?

Je ziet hier het percentage vrouwen tussen de 15 en 49 jaar, die in de laatste twaalf maanden slachtoffer zijn geworden van fysiek en/of seksueel geweld door een huidige of vorige partner.What you see is the percentage of women between 15 and 49 years of age, who in the past 12 months were victims of physical and/or sexual violence by a current or former partner.

Hoeveel vrouwen zijn slachtoffer van genitale verminking?How many women were subjected to genital mutilation?

Je ziet hier het percentage vrouwen tussen de 15 en 49 jaar, die slachtoffer zijn van genitale verminking (ook wel vrouwenbesnijdenis).What see is the percentage of women between 15 and 49 years of age, who were subjected to genital mutilation.

Hoeveel vrouwen waren op hun 18e getrouwd?How many women were married by the age of 18?

Je ziet hier het percentage vrouwen tussen de 20 en 24 jaar, die op hun 18e getrouwd waren.What you see is the percentage of women between 20 and 24 years of age, who were first married by the age of 18.

Hoeveel vrouwen zitten er in het nationale parlement?How many women sit in the national parliament?

Je ziet hier het percentage vrouwen in de laagste of enige kamer van het nationale parlement. In Nederland gaat het dus om het percentage vrouwen in de Tweede Kamer.What you see is the percentage of women taking seat in the single or lower chamber of a country's national parliament.

Hoeveel vrouwelijke managers zijn er?How many female managers are there?

Je ziet hier het percentage vrouwelijke managers (medior en senior niveau), binnen de overheid en grote bedrijven en organisaties. Deze indicator zegt iets over het aandeel van vrouwen in besluitvormingsprocessen.What you see is the percentage of female managers in middle and senior management, within the government, large enterprises and institutions. This indicator tells us something about the share of women within decisionmaking processes.

Hoeveel bedrijven hebben vrouwelijke topmanagers?How many businesses have female top managers?

Je ziet hier het percentage bedrijven in een land, gerund door vrouwelijke topmanagers. Een topmanager is de manager in een bedrijf met de hoogste functie, of de CEO van een bedrijf. Een topmanager kan ook de eigenaar van een bedrijf zijn, mits hij of zij werkt als manager binnen het bedrijf. Deze indicator zegt iets over het aandeel van vrouwen binnen besluitvormingsprocessen in een land.What you see is the percentage of private firms in a country, who are run by female top managers. A top manager is the highest ranking manager within a company, or the CEO of an establishment. It could also be the owner of a company, if he or she works as a manager within the company. This indicator tells us something about the share of women within decisionmaking processes in a country.

Hoeveel bedrijven hebben een vrouwelijke (co-)eigenaar?How many businesses are (co-)owned by women?

Je ziet hier het percentage bedrijven in een land, met een vrouwelijke eigenaar of co-eigenaar. Deze indicator zegt iets over het aandeel van vrouwen binnen besluitvormingsprocessen in een land.What you see is the percentage of firms in a country, who are owned or co-owned by women. This indicator tells us something about the share of women within decisionmaking processes in a country.

Hoeveel mensen hebben toegang tot water voor huis-, tuin- en keukengebruik?How many people have a ready access to water for domestic purposes?

Je ziet hier het percentage mensen in een land, die toegang hebben tot kraanwater, een gemeenschappelijk watertappunt, put, natuurlijke bron of bijvoorbeeld regenwater.What you see is the percentage of people in a country, who have access to piped water into a dwelling, plot or yard, piped water into neighbor's plot, public tap, well or a borehole or for example a protected spring and rainwater.

Hoeveel mensen hebben toegang tot schone toiletten?How many people have access to proper toilets?

Je ziet hier het percentage mensen in een land, die toegang hebben tot schone toiletten. Dit kan een gat in de grond zijn, hurk- of zittoiletten met riolering, zolang het maar hygeniënisch is.What you see is the percentage of people in a country, who have access to proper toilets. This means toilets that hygienically separate human excreta from human contact. For example, simple but protected pit latrines or flush toilets with a sewerage connection. ---

Hoeveel mensen moeten hun behoefte doen op openbare plekken?How many people defecate in the open?

Je ziet hier het percentage mensen in een land, die geen toegang hebben tot schone toiletten en hun behoefte moeten doen in velden, bossen, open water, op stranden of andere openbare plekken.What you see is the percentage of people who don't have access to proper toilets and defecate in the open.For example in fields, forests, bushes, open bodies of water, on beaches or in other open spaces.

Hoeveel zoetwater wordt er jaarlijks verbruikt?How much freshwater is used annually?

Je ziet hier percentage of het totaal aantal liter water van de totale interne zoetwaterbronnen dat jaarlijks wordt verbuikt. Dit percentage kan de honderd procent overschrijden als een land meer water verbuikt dan er beschikbaar is uit de zoetwaterbronnen. Bijvoorbeeld als er veel water wordt hergebruikt of er als er water wordt gehaald uit ontziltingsinstallaties voor zeewater. Deze indicator gaat om de totale verbruik van zoetwater. Voor zowel landbouw, industrie als voor huis- tuin- en keukengebruik.What you see is the percentage or absolute number of freshwater that is used annually from freshwater resources. The percentage can exceed 100 percent when water is extracted from desalination plants or when there is significant water reuse. This indicator shows the total use of freshwater. For agriculture, industry and domestic use.

Hoeveel zoetwater bezit een land?How much freshwater does a country have?

Denk aan zoetwaterbronnen als rivieren, meren en grondwater.No extra information available.

Hoeveel mensen koken op schone brandstoffen?How many people use clean cooking fuels?

Je ziet hier het percentage mensen in een land, die toegang hebben tot schone brandstoffen om op te koken. In veel landen koken mensen nog op hout, kolen of gedroogde mest in plaats van op elektriciteit. Maar deze brandstoffen zijn erg schadelijk voor je gezondheid. Dit komt door de grote hoeveelheid roet die vrijkomt tijdens het koken.What you see is the percentage of people who use clean fuels for cooking. In many countries people still cook on firewood, coal and other solid fuels instead of electricity. This causes indoor air pollution and affects people's health.

Hoeveel mensen hebben toegang tot elektriciteit?How many people have access to electricity?

Je ziet hier het percentage mensen in een land, die toegang hebben tot elektriciteit.What you see is the percentage of people in a country, who have access to electricity.

Hoeveel procent van de totale energieproductie komt uit hernieuwbare bronnen?How much renewable energy does the country produce?

Je ziet hier het percentage van de totale energieproductie in een land, dat duurzaam is opgewekt. Bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen, windmolens of waterkrachtinstallaties.What you see is the percentage of the total energyproduction that comes from renewable sources. For example solar energy, wind power or hydropower.

Hoeveel procent van de totale energieconsumptie komt uit duurzame energiebronnen?How much renewable energy does the country consume?

Je ziet hier het aandeel duurzame energie, in de totale energieconsumptie van een land.What you see is the share of renewable energie in the total energyconsumption of a country.

Hoeveel groeit het bruto binnenlands product per jaar?How much does the country GDP grow per year?

Je ziet hier de jaarlijke groei van het bruto binnenlands product, gebaseerd op de marktprijs van de lokale koers van een land. Kies bij de filters bovenin het menu of je het totale groeipercentage van een land wilt zien, of het groeipercentage per hoofd van de bevolking.What you see is the percentage growth rate of the GDP at market prices based on the constant local currency of a country. At the top of the menu you can filter on the total percentage growth rate of a country, or the percentage growth rate per capita.

Wat is het bruto binnenlands product per werkend persoon?What is the GDP per working person?

Je ziet hier het bruto binnenlands product (BBP) van een land, per werkend persoon. Het BBP per werkend persoon wordt gemeten in KKP (koopkrachtpariteit) van constante internationale dollars ($) in 2011.What you see is the GDP of a country, per working person. The GDP per working person is measured in constant 2011 PPP (Purchasing Power Parity) $ (international dollar).

Hoeveel mensen werken in de landbouwsector?How many people are employed in agriculture?

Je ziet hier het percentage van de werkende bevolking, dat werkt in de landbouwsector. Filter bovenin het menu op totaal, mannen of vrouwen.What you see is the percentage of the total working population, that works in agriculture. At the top of the menu you can filter on total, men or women.

Hoeveel mensen werken in de industriële sector?How many people are employed in industry?

Je ziet hier het percentage van de werkende bevloking, dat werkt in de industrile sector. Filter bovenin het menu op totaal, mannen of vrouwen.What you see is the percentage of the total working population, that works in the industrial sector. At the top of the menu you can filter on total, men or women.

Hoeveel mensen werken in de dienstverlening?How many people are employed in services?

Je ziet hier het percentage van de totale werkende bevolking, dat werkt in de dienstverlening. Filter bovenin het menu op totaal, mannen of vrouwen.What you see is the percentage of the total working population, that works in services. At the top of the menu you can filter on total, men or women.

Hoeveel mensen werken in de informele sector?How many people are employed in the informal sector?

Je ziet hier het percentage van de totale werkende bevolking, dat werkt in de informele sector. De landbouwsector wordt hier niet meegerekend. Filter bovenin het menu op totaal, mannen of vrouwen.What you see is the percentage of the total working population, that works in the informal sector, excluding agriculture. At the top of the menu you can filter on total, men or women.

Hoeveel nieuwe bedrijven registreren zich in een jaar?How many new companies are registered in a year?

Je ziet hier het aantal nieuwe bedrijven die zich per jaar registreren. Dit wordt berekend per 1000 mensen, tussen de 15 en 64 jaar.What you see is the number of new companies that are registered each year. This is calculated per 100 people between 15 and 64 years of age.

Hoeveel mensen hebben geen baan?How many people are unemployed?

Je ziet hier het percentage mensen van bevolking dat werkloos is, maar wel beschibaar is voor of op zoek naar werk.What you see is the percentage of the total labour force that is unemployed. This refers to the share of the labour force that is without work, but available for and seeking employment.

Hoeveel jongeren hebben geen baan?How many young people are unemployed?

Je ziet hier het percentage jongeren tussen de 15 en 24 jaar dat werkloos is, maar wel beschikbaar voor en op zoek naar werk.What you see is the share of youth between the ages of 15 to 24 without work but available for and seeking employment.

Hoeveel mensen krijgen een salaris?How many people are in waged employment?

Je ziet hier het percentage van de totale werkende bevolking, met een basissalaris dat is vastgelegd in een contract en niet afhankelijk is van de opbrengsten van de organisatie of het bedrijf waar ze werken. Filter bovenin het menu op totaal, mannen of vrouwen.What you see is the percentage of the total working population which is in waged employment. This means those people who get a basic renumeration which is secured in a type of contract and not dependent on the revenue stream of the unit for which they work. At the top of the menu you can filter on total, men or women.

Hoeveel jongeren hebben geen baan, gaan niet naar school en volgen geen training?How many young people are not in school, training or employment?

Je zie hier het percentage jongeren tussen de 15 en 24 jaar die werkloos zijn, niet naar school gaan en geen training volgen. Filter bovenin het menu op totaal, mannen of vrouwen.What you see is the share of youth between the ages of 15 to 24 without work and who are not in school or training. At the top of the menu you can filter on total, men or women.

Hoeveel kinderen werken?How many children are working?

Je ziet hier het percentage kinderen tussen de 7 en 14 jaar, die economische arbeid moeten verrichten. Dit is berekend op basis van een enquete waarbij kinderen ten tijde van het afnemen van de enquete ten minsten 1 uur per week economische arbeid moesten verrichten. Filter bovenin het menu op totaal, jongens of meisjes.What you see is the percentage of children between the ages of 7 to 14, who were involved in economic activity for at least one hour in the reference week of the survey. At the top of the menu you can filter on total, girls or boys.

Hoeveel mensen hebben een bankrekening?How many people have a bank account?

Je ziet hier het percentage van de bevolking boven de 15 jaar, met een rekening bij een financile instelling. Filter bovenin het menu op totaal, mannen, vrouwen, rijk of arm.What you see is the percentage of the total population with an account at a financial institution. At the top of the menu you can filter on total, men, women, rich or poor.

Hoeveel bankfilialen zijn er in een land?How many bank branches are there in a country?

Je ziet hier het aantal bankfilialen in een land, per 100.000 volwassenen.What you see is the number of bank branches in a country, per 100.000 adults.

Hoeveel mensen gebruiken mobiel bankieren?How many people use mobile banking?

Je ziet hier het percentage van de bevolking boven de 15 jaar, dat een vorm van mobiel bankieren gebruikt. Filter bovenin het menu op totaal, mannen, vrouwen, rijk of arm.What you see is the percentage of the population of 15 years and older, that uses a form of mobile banking. At the top of the menu you can filter on total, men, women, rich or poor.

Hoeveel goederen worden er vervoerd?How much cargo is transported?

Je ziet hier het aantal goederen dat per vliegtuig of trein (filter bovenin het menu) worden vervoerd binnen een land of naar het buitenland. Dit wordt gemeten in ton-kilometer, een eenheid dat gebruikt wordt in de transportstatistiek. Het duidt het product van het gewicht van de lading en de afgelegde afstand aanWhat you see is the number of cargo transported bij plane or train (filter at the top of the menu), within a country or abroad. This is measuren in ton-km, a unit used in transport statistics. It indicates the product of the weight cargo and the distance transported.

Hoeveel mensen reizen er per vliegtuig of trein?How many passengers are transported within a coutry?

Je ziet hier het aantal mensen die per vliegtuig of trein (filter bovenin het menu) binnen een land of naar het buitenland reizen. Dit kunnen zowel nationale als internationale passagiers zijn. Dit aantal wordt aangeduid met passagier-kilometer, een eenheid dat gebruikt wordt in de transportstatistiek. Het duidt het product van het aantal mensen en de afgelegde afstand aan.What you see is the number of passengers who travel per plane or train (choose a filter at the top of the menu) within a country or abroad. These can be either domestic or international passengers. This is measured in passenger-km, a unit used in transport statistics. It indicates the product of the number of passengers and the distance traveled.

Hoeveel CO2 stoot een land per persoon uit?How much CO2 per capita does a country produce?

Je ziet hier het aantal ton CO2 dat een land per persoon uitstoot.What you see is the number of metric ton CO2 produced per person.

Hoeveel geld wordt er uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling?How much is spent on research and development?

Je ziet hier het percentage van het bruto binnenlands product dat wordt uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling.What you see is the percentage of the gross domestic product that is spend on research and development.

Hoeveel onderzoekers zijn er in een land?How many researchers are there in a country?

Je ziet hier het aantal onderzoekers per 1 miljoen mensen die zich bezighouden met het creeren van kennis, producten, methoden, systemen of binnen projectmanagement. PhD studenten worden meegerekend.What you see is the number of researchers in a country, per 1 million people, who are involved in creating knowledge, productes, methods systems and projectmanagement. PhD students are included as well.

Hoeveel ODA ontvangt een land?How much official development assistance does a country receive?

Je ziet hier het totale bedrag aan ODA dat een land ontvangt, in huidige US dollars. ODA is de overdracht van leningen en giften naar ontwikkelingslanden, ook wel officiële ontwikkelingshulp.What you see is the amount of ODA a country receives, in current US dollars. ODA means official development assistance of disbursements and loans to developing countries.

Hoeveel mensen wonen in sloppenwijken?How many people live in slums?

Je ziet hier het percentage van de totale stedelijke bevolking van een land, dat in sloppenwijken woont.What you see is the percentage of the total urban population that lives in slums.

Hoeveel mensen wonen in steden?How many people live in cities?

Je ziet hier het percentage van de totale bevolking dat in de stad leeft.What you see is the percentage of the total urban population that lives in the cities.

Hoe snel groeit de stedelijke bevolking?How much does urban population grow?

Je ziet hier met hoeveel procent de stedelijke bevolking jaarlijks groeit.What you see is the yearly urban population growth.

Hoe vervuild is de lucht?How polluted is the air?

Je ziet hier de gemiddelde jaarlijkse blootstelling aan fijne deeltjes van 2,5 micrometer. Dit wordt gemeten in microgram per kubieke meter. Fijne deeltjes minder dan of gelijk aan 10 micrometer in diameter zijn zo klein dat ze in de longen kunnen komen wat tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden.What you see is the mean annual exposure to fine particulate matter of 2.5 micrometers. This is measured in micrograms per cubic meter. Particles less than or equal to 10 micrometers in diameter are so small that they can get into the lungs, potentially causing serious health problems.

Hoeveel mensen worden blootgesteld aan luchtvervuiling?How many people are exposed to high air pollution?

Je ziet hier het percentage van de totale bevolking dat wordt blootgesteld aan niveaus van luchtvervuiling die de richtlijnwaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie overschrijden.What you see is the percentage of the total population that is exposed to levels of air pollution, exceeding the guideline value of the World Health Organization.

Hoeveel inkomsten haalt een land uit de productie van natuurlijke hulpbronnen?How much income is created in a country through the production of natural resources?

Je ziet de inkomsten van een land uit de productie van natuurlijke hulpbronnen, als een percentage van het bruto binnenlands product. De natuurlijke hulpbronnen waaruit je kunt kiezen zijn steenkool, bos, mineralen, aardgas of olie.What you see is the income of a country from the production of natural resources, measured as a share of a country's GDP. The natural resources you can choose from are coal, forest, minerals, natural gas or oil.

Hoeveel mensen zijn getroffen door droogte, overstromingen of extreme temperaturen?How many people were affected by droughts, floods or extreme temperatures?

Je ziet hier het gemiddelde percentage van de bevolking dat getroffen is door droogte, overstromingen of extreme temperaturen tussen 1990 en 2009.What you see is the average percentage of the population that was affected by droughts, floods or extreme temperatures between 1990 and 2009.

Hoeveel vis, schelpdieren, schaaldieren en waterplanten produceert een land?How much fish and other aquatic organisms does a country produce?

Je ziet hier het aantal ton vis, schelpdieren, schaaldieren en waterplanten een land produceert. Ook wel aquacultuur.What you see is the amount of metric ton fish and other aquatic organisms a country producs. Also called 'aquafarming'.

Hoeveel vis produceert een land?How much fish does a country produce?

Je ziet hier het aantal ton vis een land produceert. Filter bovenin het menu op totaal (gevangen en gekweekte vis) of alleen gevangen vis.What you see is the total fish production of a country in metric tons. At the top of the menu you can filter on total production (which includes fish from fish farms as well as capture fisheries) or only captured fish..

Hoeveel zeegebied van een land is beschermd?How much of a countries waters is a marine protected area?

Je ziet hier het percentage van het totale territoriale zeegebied, dat beschermd gebied is. In deze zeegebieden is de flora en fauna onder de wet beschermd.What you see is the percentage of the total territorial waters, that is marine protected area. In these waters flora and fauna is protected by law.

Hoeveel bosgebied heeft een land?How much forest area does a country have?

Je ziet hier het bosgebied van een land, in vierkante kilometers of als percentage (filter bovenin het menu) van het totale landgebied.What you see is the forest area of a country, in square kilometers or as a percentage (filter at the top of the menu) of the total land area.

Hoeveel territoriaal gebied van een land is beschermd?How much of the country territory is protected area?

Je ziet hier het percentage van het totale territoriaal gebied (zowel land- als zeegebied) dat beschermd is. Denk bijvoorbeeld aan nationale parken, natuurreservaten of zeegebied met veel flora en fauna. Filter bovenin het menu op totaal of alleen landgebied.What you see is the percentage of a country's territory (terrestrial and marine area) that is considered protected area. For example national parks, natural monuments or marine areas with flora and fauna reserved by law. At the top of the menu you can filter on total or only terrestrial area.

Hoeveel diersoorten zijn bedreigd?How many animal species are endangered?

Je ziet hier het aantal bedreigde diersoorten in een land. Filter bovenin het menu op vogels, vissen of zoogdieren.What you see is the number of endangered animal species in a country. At the top of the menu you can filter on brids, fishes or mammals.

Hoeveel plantsoorten zijn bedreigd?How many plant species are endangered?

Je ziet hier het aantal bedreigde plantsoorten in een land.What you see is the number of endangered plant species in a country.

Hoeveel mensen worden jaarlijks vermoord?How many people die by homicide?

Je ziet hier het aantal mensen per 100.000 mensen, dat jaarlijks opzettelijk wordt vermoord.What you see is the yearly number people, per 100.000 individuals, that is intentionally being killed.

Hoeveel bedrijven hebben te maken met verzoeken tot omkoping?How many firms experience bribe payment request?

Je ziet hier het percentage bedrijven dat tenminste 1 verzoek tot omkoping krijgt binnen 6 publieke transacties. Deze verzoeken kunnen gaan over obligaties, vergunningen of belastingen.What you see is the percentage of firms that experience at least one bribe request amongst six public transaction dealing with utilities access, permits, licenses or taxes.

Van hoeveel bedrijven worden geschenken verwacht in vergaderingen met ambtenaren?How many firms are expected to give gifts in meetings with tax officials?

Je ziet hier het percentage bedrijven waarvan geschenken worden verwacht in vergaderingen met ambtenaren.What you see is the percentage of firms who are expected to give gifts in meetings with tax officials.

Hoeveel kinderen onder de vijf jaar hebben een geboorteakte?How many children younger than five have a birth certificate?

Je ziet hier het percentage van alle kinderen onder de vijf, die een geboorteakte hebben. Filter bovenin het menu op totaal, kinderen in steden of op het platteland.What you see is the percentage of children younger than five, who have a birth certificate. At the top of the menu you can filter on total, children in urban or rural areas.

Hoeveel belastinginkomsten heeft een land?How much are the tax revenues of a country?

Je ziet hier de belastinginkomsten van een land, weergegeven als een percentage van het bruto binnenlands product. Het gaat hier om verplichte belastingen naar de centrale overheid voor publieke doeleinden. Boetes en sancties worden bijvoorbeeld niet meegerekend.What you see are the tax revenues of a country, presented as a percentage of the GDP. Only compulsory transfers to the central government for public purposes are included. Fines and penalties are for example excluded.

Hoeveel ODA ontvangt een land?How much ODA does a country receive?

Je ziet hier het totale bedrag aan ODA dat een land ontvangt, in huidige US dollars. ODA is de overdracht van leningen en giften naar ontwikkelingslanden. Ook wel officiële ontwikkelingshulp.What you see is the amount of ODA a country receives, in current US dollars. ODA means official development assistance of disbursements and loans to developing countries..

Hoeveel geld investeren buitenlandse bedrijven in een land?How much money do foreign companies invest in a country?

Je ziet hier de inkomsten van een land, verkregen vanuit directe buitenlandse investeringen (DBI). Bijvoorbeeld doordat buitenlandse bedrijven een bedrijf opstarten, of een lokaal bedrijf overnemen. Dit wordt weergegeven als percentage van het bruto binnenlands product.What you see is the income of a country, received by foreign direct investments (FDI). For example by foreign companies setting up new companies, or taking over local companies. It is presented as a share of a country's GDP.

Hoveel geld sturen migranten terug naar hun land van herkomst?How much money is sent back by migrants to their home country?

Je ziet hier het percentage van de inkomsten van een land, verkregen door migranten die geld terugsturen naar hun land van herkomst. Deze persoonlijke financiële overschrijvingen van migranten vormen samen met officiële ontwikkelingshulp (ODA) de grootste geldstromen naar ontwikkelingslanden.What you see is the percentage of the income of a country, received by money (personal remittances) sent home by migrants. This amount of money competes with international aid as one of the largest financial inflows to developing countries.

Hoeveel patenten worden er jaarlijks aangevraagd?How many patents are registered yearly in a country?

Je ziet hier het aantal patenten dat jaarlijks wordt aangevraagd in een land door inwoners of uitwonenden (filter bovenin het menu). Patenten worden verleend voor nieuwe uitvindingen en geven alleen jou het recht om deze te verkopen.What you see is the number of patents that are registered yearly in a country by residents or non-residents (choose a filter at the top of the menu).

Hoeveel mensen gebruiken het internet?How many people use the internet?

Je ziet hier het percentage van de bevolking dat gebruik maakt van het internet.What you see is the percentage of the population that uses the internet.

Hoeveel goederen en diensten exporteert een land?How much goods and services does a country export?

Je ziet hier de waarde van alle goederen en diensten die een land exporteert, weergegeven als percentage van het bruto binnenlands product.What you see is the value of all goods and services a country exports, presented as a percentage of the GDP.

Wat is het BBP?What is a country's GDP?

Je ziet hier het totale bruto binnenlands product (bbp) van een land, weergegeven in constante US dollars uit 2010.What you see is a country's total gross domestic product (GDP), presented in constant US dollars from 2010.

Wat is het BNI?What is a country's GNI?

Je ziet hier het totale bruto nationaal inkomen (BNI) van een land, weergegeven in constante US dollars uit 2010.What you see is a country's gross domestic income (GNI), presented in constant US dollars from 2010.

Hoeveel geld investeert een land in publieke voorzieningen?How much money does a country invest in public facilities?

Je ziet hier het totale bedrag, weergegeven in huidige US dollars, dat een land investeert in publieke voorzieningen. Filter bovenin het menu op energie, telecom, transport of water en sanitatie.What you see is the total amount, presented in current US dollars, a country invests in public facilities. At the top of the menu you can filter on energy, telecom, transport or water and sanitation.

Wat zijn de statistische kwaliteiten van een land?What is the quality of statistics produced by a country?

Je ziet hier de statistische kwaliteiten van een land, weergeveven op een schaal van 0 tot 100 (best). Filter bovenin het menu op algemeen, methodologie, periodiciteit of dataverzameling.What you see is the quality of statistics produced by a country, on a scale of 0 to 100 (best). At the top of the menu you can filter on overall, methodology, periodicity or data collection.

-

Doel 2030 Target 2030

-

hoeveelheidamount

Gemiddeld % van de populatieaverage % of population

miljard kubieke metersbillion cubic meters

constanteconstant

constante US$ 2010constant 2010 US$

kubieke meterscubic meters

huidige US$current US$

kg per hectarekg per hectare

liter pure alcohol per persoonliters of pure alcohol per capita

ton per persoonmetric tons per capita

microgram per kubieke metermicrograms per cubic meter

miljoen passagier-kilometermillion passenger-km

miljoen ton-kilometermillion ton-km

per 1000 geboortenper 1000 births

per 1000 levende geboortenper 1000 live births

per 1.000 mensenper 1.000 people

per 100.000 volwassenenper 100.000 adults

per 100.000 geboortenper 100.000 births

per 100.000 mensenper 100.000 people

per 1.000.000 mensenper 1.000.000 people

%%

% van het BBP% of GDP

% per persoon% per capita

leerlingenpupils

schaalscale

km2sq. km

tontons

jarenyears

Toon informatie Show information

Verras mij Surprise me

Embed kaart Embed chart

Bekijk Wereldbank data Get Worldbank data

Toon/verberg landnamen Show/hide country names

AfghanistanAfghanistan
AlbaniëAlbania
AlgerijeAlgeria
Amerikaans SamoaAmerican Samoa
Amerikaanse MaagdeneilandenAmerican Virgin Islands
AngolaAngola
Antigua en BarbudaAntigua and Barbuda
ArgentiniëArgentina
ArmeniëArmenia
ArubaAruba
AustraliëAustralia
OostenrijkAustria
AzerbeidzjanAzerbaijan
BahreinBahrain
BangladeshBangladesh
BarbadosBarbados
Wit-RuslandBelarus
BelgiëBelgium
BelizeBelize
BeninBenin
BermudaBermuda
BhutanBhutan
BoliviaBolivia
Bosnië-HerzegovinaBosnia and Herzegovina
BotswanaBotswana
BraziliëBrazil
Britse MaagdeneilandenBritish Virgin Islands
Brunei DarussalamBrunei Darussalam
BulgarijeBulgaria
Burkina FasoBurkina Faso
BurundiBurundi
Cabo VerdeCabo Verde
CambodjaCambodia
KameroenCameroon
CanadaCanada
Kaaiman EilandenCayman Islands
Centraal Afrikaanse RepubliekCentral African Republic
TsjaadChad
Kanaal eilandenChannel Islands
ChiliChile
ChinaChina
ColombiaColombia
ComorenComoros
Congo-BrazzavilleCongo-Brazzaville
Congo-KinshasaCongo-Kinshasa
Costa RicaCosta Rica
IvoorkustCote d'Ivoire
KroatiëCroatia
CubaCuba
CuracaoCuracao
CyprusCyprus
TsjechiëCzech Republic
DenemarkenDenmark
DjiboutiDjibouti
DominicaDominica
Dominicaanse RepubliekDominican Republic
EcuadorEcuador
EgypteEgypt
El SalvadorEl Salvador
Equatoriaal-GuineaEquatorial Guinea
EritreaEritrea
EstlandEstonia
EthiopiëEthiopia
FaeröerFaroe Islands
FijiFiji
FinlandFinland
FrankrijkFrance
Frans-PolynesiëFrench Polynesia
GabonGabon
GeorgiëGeorgia
DuitslandGermany
GhanaGhana
GibraltarGibraltar
GriekenlandGreece
GroenlandGreenland
GrenadaGrenada
GuamGuam
GuatemalaGuatemala
GuineaGuinea
Guinee-BissauGuinea-Bissau
GuyanaGuyana
HaïtiHaiti
HondurasHonduras
Hong KongHong Kong
HongarijeHungary
IjslandIceland
IndiaIndia
IndonesiëIndonesia
IranIran
IrakIraq
IerlandIreland
Isle of ManIsle of Man
IsraëlIsrael
ItaliëItaly
JamaicaJamaica
JapanJapan
JordaniëJordan
KazachstanKazakhstan
KeniaKenya
KiribatiKiribati
KosovoKosovo
KoeweitKuwait
Kirgizische RepubliekKyrgyz Republic
LaosLao
LetlandLatvia
LibanonLebanon
LesothoLesotho
LiberiaLiberia
LibiëLibya
LiechtensteinLiechtenstein
LitouwenLithuania
LuxemburgLuxembourg
MacaoMacao
MacedoniëMacedonia
MadagascarMadagascar
MalawiMalawi
MaleisiëMalaysia
MaldivenMaldives
MaliMali
MaltaMalta
Marshall eilandenMarshall Islands
MauritaniëMauritania
MauritiusMauritius
MexicoMexico
MicronesiëMicronesia
MoldaviëMoldova
MonacoMonaco
MongoliëMongolia
MontenegroMontenegro
MarokkoMorocco
MozambiqueMozambique
MyanmarMyanmar
NamibiëNamibia
NauruNauru
NepalNepal
NederlandNetherlands
Nieuw-CaledoniëNew Caledonia
Nieuw ZeelandNew Zealand
NicaraguaNicaragua
NigerNiger
NigeriaNigeria
Noord-KoreaNorth Korea
Noordelijke Mariana eilandenNorthern Mariana Islands
NoorwegenNorway
OmanOman
PakistanPakistan
PalauPalau
PalestinaPalestina
PanamaPanama
Papoea-Nieuw-GuineaPapua New Guinea
ParaguayParaguay
PeruPeru
FilippijnenPhilippines
PolenPoland
PortugalPortugal
Puerto RicoPuerto Rico
KatarQatar
RoemeniëRomania
RuslandRussia
RwandaRwanda
SamoaSamoa
San MarinoSan Marino
Sao Tome en PrincipeSao Tome and Principe
Saoedi-ArabiëSaudi Arabia
SenegalSenegal
ServiëSerbia
SeychellenSeychelles
Sierra LeoneSierra Leone
SingaporeSingapore
Sint Maarten (Nederlands)Sint Maarten (Dutch part)
SlowakijeSlovak Republic
SloveniëSlovenia
Solomon eilandenSolomon Islands
SomaliëSomalia
Zuid-AfrikaSouth Africa
Zuid-KoreaSouth Korea
Zuid-SudanSouth Sudan
SpanjeSpain
Sri LankaSri Lanka
St. Kitts en NevisSt. Kitts and Nevis
St LuciaSt. Lucia
St. Vincent en de GrenadinesSt. Vincent and the Grenadines
SudanSudan
SurinameSuriname
SwazilandSwaziland
ZwedenSweden
ZwitserlandSwitzerland
SyriëSyria
TadzjikistanTajikistan
TanzaniaTanzania
ThailandThailand
De Bahama'sThe Bahamas
De GambiaThe Gambia
Timor-LesteTimor-Leste
TogoTogo
TongaTonga
Trinidad en TobagoTrinidad and Tobago
TunesiëTunisia
TurkijeTurkey
TurkmenistanTurkmenistan
Turks en CaicoseilandenTurks and Caicos Islands
TuvaluTuvalu
UgandaUganda
OekraïneUkraine
Verenigde Arabische EmiratenUnited Arab Emirates
Verenigd KoningkrijkUnited Kingdom
Verenigde StatenUnited States
UruguayUruguay
OezbekistanUzbekistan
VanuatuVanuatu
VenezuelaVenezuela
VietnamVietnam
JemenYemen
ZambiaZambia
ZimbabweZimbabwe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Welkom op de OneWorld remap, dé data tool voor een duurzame en eerlijke wereld.
Klik op en kijk hoe het werkt!
Welcome to the OneWorld remap, thé data tool for a sustainable and fair world.
Click and see how it works

Geen data voor de geselecteerde filters. No data for the selected filters.

Geen data voor geselecteerd land. No data for selected country.