L

Hoeveel mensen leven onder de armoedegrens?How many people live below the poverty line?

Je ziet hier het percentage van de bevolking dat onder de armoedegrens leeft. De internationale grens voor armoede is 1,90 dollar per dag. Mensen die per dag minder te besteden hebben zijn extreem arm volgens de Verenigde Naties. De nationale armoedegrenzen verschillen per land.What you see is the percentage of a country's population that lives below the poverty line. The international poverty line is set on $1.90 a day. People who can spend less than this amount a day live in exptreme poverty according to the United Nations. National poverty lines vary per country.

Hoeveel mensen zijn sociaal verzekerd?How many people participate in social insurance programs?

Je ziet hier het percentage van de bevolking dat verzekerd is voor sociale doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan een zorgverzekering, pensioen maar ook aan zwangerschapsverlof en betaald ziekteverlof.What you see is the percentage of a country's population that participates in social insurance programs such as old age pension and health. But also social security benefits such as paid sick leave, maternity leave, etc.

Hoeveel mensen krijgen ondersteuning omdat zij geen baan hebben?How many people participate in programs for unemployment compensation and other labor market programmes?

Je ziet hier het percentage van de bevolking dat een vorm van werkloosheidsondersteuning ontvangt. Onder werkloosheidsondersteuning verstaan we bijvoorbeeld een ontslagvergoeding, in Nederland bijvoorbeeld ook de WW, maar ook beroepsopleidingen en programma's voor werkzoekenden.What you see it the percentage of a population that participates in programs because they are without a job.Such as severance pay, early retirement due to labor market reasons, labor market services, training, job rotation and job sharing, employment incentives and wage subsidies etc.

Hoeveel mensen maken gebruik van toeslagen en uitkeringen?How many people make use of benefits and allowances?

Je ziet hier het percentage van de bevolking dat bepaalde toeslagen en uitkeringen ontvangt. Toeslagen en uitkeringen gaan over geldstromen. Denk bijvoorbeeld aan kinderbijslag, zorgtoeslag, huurtoeslag, bijstandsuitkeringen, arbeidsongeschiktheidspremies of voedselbonnen.What you see is the percentage of a country's populations that makes use of certain benefits and allowances. Such as poverty tageted benefits, familly allowance, orphan allowance, food stamps, disability benefits, etc.

Hoeveel baby's krijgen borstvoeding?How many babies are fed breast milk?

Je ziet hier het percentage van alle baby's onder de zes maanden oud, die in de laatste 24 uur alleen gevoed zijn met moedermelk. Moedermelk is voedzaam, het beschermt baby's tegen diarree of andere infecties en stimuleert hun immuunsysteem.What you see is the percentage of all babies younger than six months old, who in the past 24 hours were fed breast milk alone. Breast milk is very nutritious and protects babies from diarrhea or other infections and it stimulates their immune systems.

Hoeveel mensen zijn ondervoed?How many people are undernourished?

Je ziet hier het percentage van de bevolking dat ondervoed is. Je bent ondervoed als je binnen een lange, aaneengesloten periode onder het dagelijkse aanbevolen minimum aan voedingsstoffen binnenkrijgt.What you see is the percentage of a country's population that is undernourished. Someone is undernourished when a person's food intake is continuously insufficient to meet daily dietary requirements.

Hoeveel kinderen onder de vijf jaar hebben overgewicht?How many children younger than five are overweight?

Je ziet hier het percentage van alle kinderen onder de vijf jaar, die lijden aan overgewicht.What you see is the percentage of all children younger than five who suffer from being overweight.

Hoeveel kinderen onder de vijf jaar hebben een groeiachterstand?How many children younger than five are stunted?

Je ziet hier het percentage kinderen onder de vijf jaar, die een groeiachterstand hebben. Deze groeiachterstand is vaak het gevolg van slechte voeding of zelfs ondervoeding.What you see is the percentage of children younger than five who are stunted. By stunting we mean nutritional stunting, which is a reduced growth rate in human development. It is a primary manifestation of malnutrition.

Hoeveel kinderen onder de vijf jaar hebben ondergewicht?How many children younger than five are underweight?

Je ziet hier het percentage kinderen onder de vijf jaar, die ondergewicht hebben. Als een kind ondergewicht heeft kan het beteken dat hij of zij ook ondervoed is.What you see is the percentage of children younger than five who are underweight. When a child is underweight, it could mean that he or she is undernourished.

Wat is de graanopbrengst van een land?What is a country's cereal yield?

Je ziet hier de graanopbrengst van een land, in kilogram per hectare geoogst land. Onder granen vallen bloem, rijst, mais, gerst, haver, rogge, gierst, sorghum, boekweit en gemixte granen. De graanopbrengst hangt bijvoorbeeld af van of een boer wel of geen kunstmest gebruikt om zijn gewassen sneller te laten groeien, en of hij wel of geen machines gebruikt bij het oogsten. Maar de opbrengst hangt ook af van de kwaliteit van de zaden en het klimaat.What you see is a country's cereal yiel in kilograms, per hectare of harvested land. Cereal includes wheat, rice, maize, barley, oats, rye, millet, sorghum, buckwheat, and mixed grains. The cereal yield depends for example on the use of crop production systems such as machinery or fertilizers, but also on the quality of the seeds and the climate.

Hoeveel bevallingen worden begeleid door artsen of verloskundigen?How many births are attended by skilled health staff?

Je ziet hier een jaarlijkse schatting van het percentage bevallingen in een land, die begeleid worden door een arts of verloskundige. In veel landen moeten vrouwen nog bevallen zonder de hulp van verplegend personeel. Dit komt omdat ze bijvoorbeeld in afgelegen gebieden wonen of omdat medische zorg te duur is.What you see is a modeled estimate of the percentage of births in a country that are attended by skilled health staff. In many countries women are still giving birth without medical staff to provide care. Causes are that these women live in rural areas or medical care is too expensive.

Hoeveel vrouwen overlijden door complicaties tijdens of na hun zwangerschap?How many women die of pregnancy-related causes?

Je ziet hier het aantal vrouwen in een land, die tijdens hun zwangerschap of binnen 42 dagen na de bevalling overlijden. Moedersterfte is onder de millenniumdoelen flink gedaald, maar in sommige landen nog steeds een groot probleem. Dit heeft bijvoorbeeld te maken hebben met slechte toegang tot gezondheidszorg voor vrouwen.What you see is the number of women in a country, who die of pregnancy-related causes during their pregnancy of within 42 days of giving birth. Maternal mortality has been reduced significantly in the past decade, but in some countries an ongoing problem. This is often the cause of limited access to health care for women.

Hoeveel baby's worden niet ouder dan een maand?How many babies die before their first month?

Je ziet hier het aantal baby's per duizend levende geboorten, die sterven voordat ze een maand oud zijn. Kinder- en babysterfte zijn indicatoren die te maken hebben met de kwaliteit van de gezondheidszorg in een land.What you see is the number of infants per thousand live births, who die before they're a month old. Child and infant mortality indicate the health care situation in a country.

Hoeveel kinderen worden niet ouder dan vijf jaar?How many children die before they're 5 years old?

Je ziet hier het aantal kinderen per duizend levende geboorten, die waarschijnlijk niet ouder worden dan vijf jaar. Kinder- en babysterfte zijn indicatoren die te maken hebben met de kwaliteit van de gezondheidszorg in een land.What you see is the number of children per thousand live births, who will probably not reach the age of five. Child and infant mortality indicate the health care situation in a country.

Hoeveel nieuwe malariapatienten komen er jaarlijks bij?How many new cases of malaria are there in a year?

Je ziet hier het jaarlijkse aantal nieuwe malariapatienten per duizend mensen. Dit doel is gemeten onder een zogenoemde risicovolle bevolkingsgroep. Dit betekent dat deze groep mensen het risico loopt om malaria op te lopen, omdat ze bijvoorbeeld in een gebied wonen waar de ziekte veel voorkomt.What you see is the number of new cases of malaria per thousand people every year. This was measured amongst a population at risk, which means a group of people that is potentially exposed to malaria.

Hoeveel kinderen zijn ingeënt tegen hepatitis B?How many children are vaccinated against hepatitis B?

Je ziet hier het percentage kinderen tussen 12 en 23 maanden, die voor hun eerste verjaardag zijn ingeënt tegen hepatitis B.What you see is the percentage of children between 12 and 23 months, old that are vaccinated against hepatitis B before their first birthday.

Hoeveel nieuwe tuberculosepatienten komen er jaarlijks bij?How many new cases of tuberculosis are there in a year?

Je ziet hier het jaarlijkse aantal nieuwe tuberculosepatienten per 100.000 mensen.What you see is the yearly percentage of new cases of tuberculosis per 100.000 people.

Hoeveel jongeren zijn geïnfecteerd met HIV?How many young people are infected with HIV?

Je ziet hier het percentage jongeren tussen de 15 en 24 jaar, die geïnfecteerd zijn met HIV. In veel ontwikkelingslanden komen nieuwe HIV infecties vaker voor bij jongeren.What you see is the percentage of young people between 15 and 24 years old, who are infected with HIV. In many developing countries, new HIV infections often occur with young adults.

Hoeveel mensen zijn geïnfecteerd met HIV?How many people are infected with HIV?

Je ziet hier het percentage van de bevolking tussen de 15 en 49, dat geïnfecteerd is met HIV.What you see is the percentage of the population between the ages of 15 and 49, that is infected with HIV.

Hoeveel mensen zullen naar verwachting komen te overlijden aan niet-overdraagbare aandoeningen?How many people are expected to die from noncommunicable diseases?

Je ziet hier het percentage 30-jarigen in een land, die naar verwachting voor hun 70ste jaar zullen komen te overlijden aan hart- en vaatziekten, kanker, diabetes of chronische ademhalingsziekten.What you see is the percentage of 30 year olds in a country, that are expected to die from cardiovascular disease (CVD), cancer, diabetes or chronic respiratory disease (CRD) before the age of 70.

Hoeveel mensen plegen jaarlijks zelfmoord?How many people die by suicide?

Je ziet hier het jaarlijkse aantal mensen per 100.000, die zichzelf van het leven beroven.What you see is the yearly number of people, per 100.000 who commit suicide.

Hoeveel alcohol wordt er jaarlijks gedronken?How much alcohol does a person consume in a year?

Je ziet hier het aantal liter pure alcohol, dat jaarlijks per persoon boven de 15 jaar wordt geconsumeerd.What you see is the number of liters pure alcohol that is yearly consumed per person of 15 year and older.

Hoeveel mensen komen jaarlijks om door een verkeersongeluk?How many people die from a traffic accident?

Je ziet hier het jaarlijkse aantal mensen, per 100.000, die omkomen door verkeersongelukken.What you see is the yearly number of people, per 100.000, who die from traffic accidents.

Hoeveel kinderen van jonge moeders worden jaarlijks geboren?How many children are yearly born to teenage mothers?

Je ziet hier het aantal kinderen, per duizend levende geboorten, die jaarlijks geboren worden bij jonge vrouwen tussen de 15 en 19 jaar. Deze indicator zegt iets over hoe het er in een land voor staat met de reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen. Hieronder vallen bijvoorbeeld seksuele voorlichting, toegang tot anticonceptie, maar ook gezondheidszorg tijdens de zwangerschap en bevalling.What you see is the number of children, per thousand live births, born yearly to women between 15 and 19 years of age. This indicator tells us something about how a country is treating sexual reproductive health and rights of women. For example sexual education, effective contraception or health services during pregnancy and childbirth.

Hoeveel vrouwen gebruiken een vorm van anticonceptie?How many women use any form contraceptive?

Je ziet hier het percentage getrouwde vrouwen, tussen de 15 en 49 jaar die aangeven een vorm van anticonceptie te gebruiken.What you see is the percentage of married women, between 15 and 49 years of age, who declare to use some form of contraceptive.

Hoeveel kinderen zijn ingeënt tegen difterie, tetanus en polio?How many children are vaccinated against diphteria, tetanus and pertussis?

Je ziet hier het percentage kinderen tussen 12 en 23 maanden oud, die zijn ingeënt tegen difterie, tetanus en polio voor hun eerste verjaardag.What you see is the percentage of children between 12 and 23 months old, who are vaccinated against DTP (diphtheria, tetanus and pertussis (whooping cough)) before their first birthday.

Hoeveel kinderen zijn ingeënt tegen mazelen?How many children are vaccinated against measles?

Je ziet hier het percentage kinderen tussen 12 en 23 maanden oud, die zijn ingeënt tegen mazelen voor hun eerste verjaardag.What you see is the percentage of children between 12 and 23 months old, who are vaccinated against measles before first birthday.

Hoeveel mensen roken een vorm van tabak?How many people smoke any form of tobacco?

Je ziet hier het percentage vrouwen of mannen in een land van vijftien jaar en ouder, die een vorm van tabak roken. Bijvoorbeeld sigaretten, sigaren of pijp.What you see is the percentage women or men in a country of 15 years and older, who smoke any form of tobacco. For example cigarettes, cigars or pipes.

Hoeveel verplegers en verloskundigen zijn er in een land?How many nurses and midwives does a country have?

Je ziet hier het aantal officieel getrainde verplegers en verloskundigen in een land, per 1000 mensen.What you see is the number of officially trained nurses and midwives in a country, per 1000 people.

Hoeveel artsen zijn er in een land?How many doctors does a country have?

Je ziet hier het aantal getrainde artsen in een land, per 1000 mensen.What you see is the number of trained doctors in a country, per 1000 people.

Hoeveel kinderen gaan er naar school?How many children attend school?

Je ziet hier het percentage van alle kinderen in een land, die naar de crèche, basisschool, middelbare school of het vervolgonderwijs gaan. Het percentage wordt berekend aan de hand van de groep kinderen in een land, die officieel de leeftijd voor een bepaald type onderwijs hebben. Soms overschrijdt een land de 100 procent door bijvoorbeeld zittenblijvers of vroege leerlingen.What you see is the percentage of all children in a country, who are enrolled in preprimary, primary, secondary or tertiary education, regardless of age, expressed as a percentage of the population of the official education age. Sometimes a country exceeds the 100 procent due to for example early entrances or grade repitition.

Hoeveel kinderen gaan niet naar de basisschool?How many children are not enrolled in primary school?

Je ziet hier het percentage kinderen in een land, die niet naar de basisschool gaan maar wel in deze leeftijdscategorie zitten.What you see is the percentage of children in a country, who are not enrolled in primary school but do have the specific school age.

Hoeveel kinderen halen hun basisschooldiploma?How many children finish primary education?

Je ziet hier het percentage van alle kinderen in leeftijdsgroep van basisschoolgaande kinderen die hun basisschooldiploma halen.What you see is the percentage of children in the relevant primary age group, who finish primary education.

Hoeveel kinderen halen hun middelbare schooldiploma?How many children finish secondary education?

Je ziet hier het percentage van alle kinderen in een land, in de relevante leeftijdsgroep, die hun middelbare schooldiploma halen.What you see is the percentage of all children in a country, in the relevant age group, who finish secondary education.

Hoeveel kinderen gaan niet naar de middelbare school?How many children are not enrolled in highschool?

Je ziet hier het percentage kinderen in een land, die niet naar de middelbare school gaan maar wel in deze leeftijdscategorie zitten.What you see is the percentage of children in a country, who are not enrolled in highschool but do have the specific school age.

Hoe lang gaan kinderen naar school?How many years do children attend school?

Je ziet hier per land het aantal jaren dat kinderen naar school gaan. Je kunt kiezen uit het totaal aantal jaren dat kinderen daadwerkelijk leerplichtig zijn en het aantal jaren dat kinderen gebruikelijk op de crche doorbrengen, op de basisschool en op de middelbare school.What you see is the number of years per country children attend school. You can choose from the total number of compulsory years and the years children usually attend preprimary, primary and secondary education.

Hoeveel mensen hebben een vervolgopleiding afgerond?How many people attained a higher education degree?

Je ziet hier het percentage van alle mensen in een land van 25 jaar en ouder, die een vervolgopleiding hebben afgerond. Kies uit MBO, HBO, universiteit of PhD.What you see is the percentage of all people in a country of 25 years and older, who finished their higher education. Choose from post-secondary education, tertiary education, bachelor, master or doctoral.

Hoeveel mensen kunnen lezen en schrijven?How many people can read and write?

Mensen boven de 15 jaar.People older than 15 years.

Hoeveel jongeren kunnen lezen en schrijven?How many young people can read and write?

Jongeren tussen de 15 en 24 jaar.Young people between 15 and 24 years.

Hoeveel leraren zijn opgeleid tot leraar?How many of the teachers have a teachers training?

Het percentage van het totaal aantal leraren dat een lerarenopleiding heeft voltooid.Percentage of the total amount of teachers that have received the minimum organized teacher training.

Hoeveel leerlingen zijn er per leraar?How many pupils are there per teacher?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Hoeveel vrouwen zijn slachtoffer van fysiek en/of seksueel geweld?How many women were subjected to physical and/or sexual violence?

Je ziet hier het percentage vrouwen tussen de 15 en 49 jaar, die in de laatste twaalf maanden slachtoffer zijn geworden van fysiek en/of seksueel geweld door een huidige of vorige partner.What you see is the percentage of women between 15 and 49 years of age, who in the past 12 months were victims of physical and/or sexual violence by a current or former partner.

Hoeveel vrouwen zijn slachtoffer van genitale verminking?How many women were subjected to genital mutilation?

Je ziet hier het percentage vrouwen tussen de 15 en 49 jaar, die slachtoffer zijn van genitale verminking (ook wel vrouwenbesnijdenis).What see is the percentage of women between 15 and 49 years of age, who were subjected to genital mutilation.

Hoeveel vrouwen waren op hun 18e getrouwd?How many women were married by the age of 18?

Je ziet hier het percentage vrouwen tussen de 20 en 24 jaar, die op hun 18e getrouwd waren.What you see is the percentage of women between 20 and 24 years of age, who were first married by the age of 18.

Hoeveel vrouwen zitten er in het nationale parlement?How many women sit in the national parliament?

Je ziet hier het percentage vrouwen in de laagste of enige kamer van het nationale parlement. In Nederland gaat het dus om het percentage vrouwen in de Tweede Kamer.What you see is the percentage of women taking seat in the single or lower chamber of a country's national parliament.

Hoeveel vrouwelijke managers zijn er?How many female managers are there?

Je ziet hier het percentage vrouwelijke managers (medior en senior niveau), binnen de overheid en grote bedrijven en organisaties. Deze indicator zegt iets over het aandeel van vrouwen in besluitvormingsprocessen.What you see is the percentage of female managers in middle and senior management, within the government, large enterprises and institutions. This indicator tells us something about the share of women within decisionmaking processes.

Hoeveel bedrijven hebben vrouwelijke topmanagers?How many businesses have female top managers?

Je ziet hier het percentage bedrijven in een land, gerund door vrouwelijke topmanagers. Een topmanager is de manager in een bedrijf met de hoogste functie, of de CEO van een bedrijf. Een topmanager kan ook de eigenaar van een bedrijf zijn, mits hij of zij werkt als manager binnen het bedrijf. Deze indicator zegt iets over het aandeel van vrouwen binnen besluitvormingsprocessen in een land.What you see is the percentage of private firms in a country, who are run by female top managers. A top manager is the highest ranking manager within a company, or the CEO of an establishment. It could also be the owner of a company, if he or she works as a manager within the company. This indicator tells us something about the share of women within decisionmaking processes in a country.

Hoeveel bedrijven hebben een vrouwelijke (co-)eigenaar?How many businesses are (co-)owned by women?

Je ziet hier het percentage bedrijven in een land, met een vrouwelijke eigenaar of co-eigenaar. Deze indicator zegt iets over het aandeel van vrouwen binnen besluitvormingsprocessen in een land.What you see is the percentage of firms in a country, who are owned or co-owned by women. This indicator tells us something about the share of women within decisionmaking processes in a country.

Hoeveel mensen hebben toegang tot water voor huis-, tuin- en keukengebruik?How many people have a ready access to water for domestic purposes?

Je ziet hier het percentage mensen in een land, die toegang hebben tot kraanwater, een gemeenschappelijk watertappunt, put, natuurlijke bron of bijvoorbeeld regenwater.What you see is the percentage of people in a country, who have access to piped water into a dwelling, plot or yard, piped water into neighbor's plot, public tap, well or a borehole or for example a protected spring and rainwater.

Hoeveel mensen hebben toegang tot schone toiletten?How many people have access to proper toilets?

Je ziet hier het percentage mensen in een land, die toegang hebben tot schone toiletten. Dit kan een gat in de grond zijn, hurk- of zittoiletten met riolering, zolang het maar hygeniënisch is.What you see is the percentage of people in a country, who have access to proper toilets. This means toilets that hygienically separate human excreta from human contact. For example, simple but protected pit latrines or flush toilets with a sewerage connection. ---

Hoeveel mensen moeten hun behoefte doen op openbare plekken?How many people defecate in the open?

Je ziet hier het percentage mensen in een land, die geen toegang hebben tot schone toiletten en hun behoefte moeten doen in velden, bossen, open water, op stranden of andere openbare plekken.What you see is the percentage of people who don't have access to proper toilets and defecate in the open.For example in fields, forests, bushes, open bodies of water, on beaches or in other open spaces.

Hoeveel zoetwater wordt er jaarlijks verbruikt?How much freshwater is used annually?

Je ziet hier percentage of het totaal aantal liter water van de totale interne zoetwaterbronnen dat jaarlijks wordt verbuikt. Dit percentage kan de honderd procent overschrijden als een land meer water verbuikt dan er beschikbaar is uit de zoetwaterbronnen. Bijvoorbeeld als er veel water wordt hergebruikt of er als er water wordt gehaald uit ontziltingsinstallaties voor zeewater. Deze indicator gaat om de totale verbruik van zoetwater. Voor zowel landbouw, industrie als voor huis- tuin- en keukengebruik.What you see is the percentage or absolute number of freshwater that is used annually from freshwater resources. The percentage can exceed 100 percent when water is extracted from desalination plants or when there is significant water reuse. This indicator shows the total use of freshwater. For agriculture, industry and domestic use.

Hoeveel zoetwater bezit een land?How much freshwater does a country have?

Denk aan zoetwaterbronnen als rivieren, meren en grondwater.No extra information available.

Hoeveel mensen koken op schone brandstoffen?How many people use clean cooking fuels?

Je ziet hier het percentage mensen in een land, die toegang hebben tot schone brandstoffen om op te koken. In veel landen koken mensen nog op hout, kolen of gedroogde mest in plaats van op elektriciteit. Maar deze brandstoffen zijn erg schadelijk voor je gezondheid. Dit komt door de grote hoeveelheid roet die vrijkomt tijdens het koken.What you see is the percentage of people who use clean fuels for cooking. In many countries people still cook on firewood, coal and other solid fuels instead of electricity. This causes indoor air pollution and affects people's health.

Hoeveel mensen hebben toegang tot elektriciteit?How many people have access to electricity?

Je ziet hier het percentage mensen in een land, die toegang hebben tot elektriciteit.What you see is the percentage of people in a country, who have access to electricity.

Hoeveel procent van de totale energieproductie komt uit hernieuwbare bronnen?How much renewable energy does the country produce?

Je ziet hier het percentage van de totale energieproductie in een land, dat duurzaam is opgewekt. Bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen, windmolens of waterkrachtinstallaties.What you see is the percentage of the total energyproduction that comes from renewable sources. For example solar energy, wind power or hydropower.

Hoeveel procent van de totale energieconsumptie komt uit duurzame energiebronnen?How much renewable energy does the country consume?

Je ziet hier het aandeel duurzame energie, in de totale energieconsumptie van een land.What you see is the share of renewable energie in the total energyconsumption of a country.

Hoeveel groeit het bruto binnenlands product per jaar?How much does the country GDP grow per year?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Wat is het bruto binnenlands product per werkend persoon?What is the GDP per working person?

Het BBP per werkend persoon wordt gemeten in KKP (koopkrachtpariteit) van constante internationale dollars in 2011.The GDP per working person is measured in constant 2011 PPP (Purchasing Power Parity) $ (international dollar).

Hoeveel mensen werken in de landbouwsector?How many people are employed in agriculture?

Percentage van het totaal aantal werkende mensen in een land.Percentage of total employed people in a country.

Hoeveel mensen werken in de industriële sector?How many people are employed in industry?

Percentage van het totaal aantal werkende mensen in een land.Percentage of total employed people in a country.

Hoeveel mensen werken in de dienstverlening?How many people are employed in services?

Percentage van het totaal aantal werkende mensen in een land.Percentage of total employed people in a country.

Hoeveel mensen werken in de informele sector?How many people are employed in the informal sector?

De landbouwsector niet meegerekend.In non-agriculture employment.

Hoeveel nieuwe bedrijven registreren zich in een jaar?How many new companies are registered in a year?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Hoeveel mensen hebben geen baan?How many people are unemployed?

Geen extra informatie beschikbaar.ILO modelled.

Hoeveel jongeren hebben geen baan?How many young people are unemployed?

Het percentage jongeren tussen de 15 en 24 jaar zonder werk, maar wel beschikbaar voor werk en werkzoekend.The share of youth between the ages of 15 to 24 without work but available for and seeking employment.

Hoeveel mensen hebben een betaalde baan?How many young people are not in school, training or employment?

Geen extra informatie beschikbaar.Of the total, male or female employment.

Hoeveel jongeren hebben geen baan, gaan niet naar school en volgen geen training?How many young people are not in school, training or employment?

Het percentage jongeren tussen de 15 en 24 jaar die geen werk hebben, niet naar school gaan en geen training volgen.The share of youth between the ages of 15 to 24 without work and who are not in school or training.

Hoeveel kinderen moeten werken?How many children are working?

Kinderen tussen de 7 en 14 jaar.Children between the ages of 7 to 14.

Hoeveel mensen hebben een bankrekening?How many people have a bank account?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Hoeveel bankfilialen zijn er in een land?How many bank branches are there in a country?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Hoeveel mensen gebruiken mobiel bankieren?How many people use mobile banking?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Hoeveel goederen worden er vervoerd in een land?How much cargo is transported within a coutry?

Ton-kilometer is een eenheid dat gebruikt wordt in de transportstatistiek. Het duidt het product van het gewicht van de lading en de afgelegde afstand aanTon-km is an unit used in transport statistics. It indicates the product of the weight cargo and the distance transported.

Hoeveel mensen reizen er per vliegtuig of trein?How many passengers are transported within a coutry?

Passagier-kilometer is een eenheid dat gebruikt wordt in de transportstatistiek. Het duidt het product van het aantal mensen en de afgelegde afstand aan.Passenger-km is a unit used in transport statistics. It indicates the product of the number of passengers and the distance traveled.

Hoeveel CO2 stoot een land per persoon uit?How much CO2 per capita does a country produce?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Hoeveel geld wordt er uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling?How much is spent on research and development?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Hoeveel onderzoekers zijn er in een land?How many researchers are there in a country?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Hoeveel ODA ontvangt een land?How much official development assistance does a country receive?

ODA is de overdracht van leningen en giften naar ontwikkelingslanden, ook wel officiële ontwikkelingshulp.Official development assistance (ODA).

Hoeveel mensen wonen in sloppenwijken?How many people live in slums?

Van het percentage van mensen dat in een stad woont.Of the percentage of people living in the city.

Hoeveel mensen wonen in steden?How many people live in cities?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Hoe snel groeit de stedelijke bevolking?How much does urban population grow?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Hoe vervuild is de lucht?How polluted is the air?

Gemiddelde jaarlijkse blootstelling aan fijne deeltjes van 2,5 micrometer. Fijne deeltjes minder dan of gelijk aan 10 micrometer in diameter zijn zo klein dat ze in de longen kunnen komen wat tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden.Mean annual exposure to fine particulate matter of 2.5 micrometers. Particles less than or equal to 10 micrometers in diameter are so small that they can get into the lungs, potentially causing serious health problems.

Hoeveel mensen worden blootgesteld aan luchtvervuiling?How many people are exposed to high air pollution?

Percentage van de totale bevolking blootgesteld aan niveaus die de WHO-richtlijnwaarde overschrijden.Percentage of total population exposed to levels exceeding WHO guideline value.

Hoeveel wordt er geproduceerd in een land met behulp van natuurlijke hulpbronnen?How much is produced in a country with the help of natural resources?

Dit doel wordt gemeten als percentage van het bruto binnenlands product. De natuurlijke hulpbronnen waaruit je kunt kiezen zijn steenkool, bos, mineralen, aardgas of olie.This is measured as a share of a country's GDP. The natural resources you can choose from are coal, forest, minerals, natural gas or oil.

Hoeveel mensen zijn getroffen door droogte, overstromingen of extreme temperaturen?How many people were affected by droughts, floods or extreme temperatures?

Dit doel gaat om de bevolking die getroffen is door droogte, overstromingen of extreme temperaturen tussen 1990 en 2009.This goal refers to the population affected by droughts, floods or extreme temperatures between 1990 and 2009.

Hoeveel vis, schelpdieren, schaaldieren en waterplanten produceert een land?How much fish and other aquatic organisms does a country produce?

Dit noemen we ook wel aquacultuur.Also called 'aquafarming'.

Hoeveel vis produceert een land?How much fish does a country produce?

Onder de totale visproductie van een land verstaan we zowel de visvangst als de gekweekte vis.Total production includes fish from fish farms as well as capture fisheries.

Hoeveel zeegebied van een land is beschermd?How much of a countries waters is a marine protected area?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Hoeveel bos heeft een land?How much forests does a country have?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Hoeveel territoriaal gebied van een land is beschermd?How much of the country territory is protected area?

Met territoriaal gebied wordt zowel land- als zeegebied bedoeld. Denk bijvoorbeeld aan nationale parken, natuurreservaten of zeegebied met veel flora en fauna.With protected country territory we mean protected terrestrial and marine areas. For exmaple national parks, natural monuments or marine areas with flora and fauna reserved by law.

Hoeveel diersoorten zijn bedreigd?How many animal species are threatened?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Hoeveel plantsoorten zijn bedreigd?How many plant species are threatened?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Hoeveel mensen worden jaarlijks vermoord?How many people die by homicide?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Hoeveel bedrijven hebben te maken met verzoeken tot omkoping?How many firms experience bribe payment request?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Van hoeveel bedrijven wordt verwacht dat ze ambtenaren proberen om te kopen?How many firms are expected to give gifts in meetings with tax officials?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Hoeveel kinderen onder de vijf jaar hebben een geboorteakte?How many children younger than five have a birth certificate?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Hoeveel belastinginkomsten heeft een land?How much are the tax revenues of a country?

De belastinginkomsten van een land worden berekend als percentage van het bruto binnenlands product. Het gaat hier om verplichte belastingen naar de centrale overheid voor publieke doeleinden. Boetes en sancties worden bijvoorbeeld niet meegerekend.The tax revenues of a country are calculated as a percentage of the GDP. Only compulsory transfers to the central government for public purposes are included. Fines and penalties are for example excluded.

Hoeveel ODA ontvangt een land?How much official development assitance does a country receive?

ODA is de overdracht van leningen en giften naar ontwikkelingslanden. Ook wel officiële ontwikkelingshulp.ODA is the official development assistance of loans and gifts to developing countries.

Hoeveel geld investeren buitenlandse bedrijven in een land?How much money do foreign companies invest in a country?

Dit gaat om directe buitenlandse investeringen (DBI). Bijvoorbeeld door een bedrijf op te starten, of een lokaal bedrijf over te nemen.Only foreign direct investments (FDI) are included. For example by setting up new companies, or taking over local companies.

Hoveel geld sturen migranten terug naar hun land van herkomst?How much money is sent by foreign workers back to their home country?

Deze persoonlijke financiële overschrijvingen van migranten vormen samen met officiële ontwikkelingshulp (ODA) de grootste geldstromen naar ontwikkelingslanden.Personal remittances. Money sent home by migrants competes with international aid as one of the largest financial inflows to developing countries.

Hoeveel patenten worden er jaarlijks aangevraagd?How many patents are registered yearly in a country?

Patenten worden verleend voor nieuwe uitvinden en geven alleen jou het recht om deze te verkopen.No extra information available.

Hoeveel mensen gebruiken het internet?How many people use the internet?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Hoeveel goederen en diensten exporteert een land?How much goods and services does a country export?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Wat is het bruto binnenlands product?What is the country's Gross Domestic Product?

Geen extra informatie beschikbaar.No extra information available.

Wat is het bruto nationaal inkomen?What is the coutry Gross National Income?

Niet te verwarren met het bruto nationaal product.No extra information available.

Hoeveel geld investeert een land in publieke voorzieningen?How much money does a country invest in public facilities?

Kies uit energie, telecom, transport of water en sanitatie.Choose from energy, telecom, transport or water and sanitation.

Wat zijn de statistische kwaliteiten van een land?What is the quality of statistics produced by a country?

Op een schaal van 0 tot 100 (best).On a scale of 0 to 100 (best).

-

Doel 2030 Target 2030

-

hoeveelheidamount

Gemiddeld % van de getroffen populatieaverage % of population affected

miljard kubieke metersbillion cubic meters

constanteconstant

constante US$ 2010constant 2010 US$

kubieke meterscubic meters

huidige US$current US$

kg per hectarekg per hectare

liter pure alcohol per persoonliters of pure alcohol per capita

ton per persoonmetric tons per capita

microgram per kubieke metermicrograms per cubic meter

miljoen passagier-kilometermillion passenger-km

miljoen ton-kilometermillion ton-km

per 1000 geboortenper 1000 births

per 1000 levende geboortenper 1000 live births

per 1.000 mensenper 1.000 people

per 100.000 volwassenenper 100.000 adults

per 100.000 geboortenper 100.000 births

per 100.000 mensenper 100.000 people

per 1.000.000 mensenper 1.000.000 people

%%

% van het BBP% of GDP

% per persoon% per capita

leerlingenpupils

schaalscale

km2sq. km

tontons

jarenyears

Toon informatie Show information

Verras mij Surprise me

Embed kaart Embed chart

Bekijk Wereldbank data Get Worldbank data

Toon/verberg landnamen Show/hide country names

AfghanistanAfghanistan
AlbaniëAlbania
AlgerijeAlgeria
Amerikaans SamoaAmerican Samoa
Amerikaanse MaagdeneilandenAmerican Virgin Islands
AngolaAngola
Antigua en BarbudaAntigua and Barbuda
ArgentiniëArgentina
ArmeniëArmenia
ArubaAruba
AustraliëAustralia
OostenrijkAustria
AzerbeidzjanAzerbaijan
BahreinBahrain
BangladeshBangladesh
BarbadosBarbados
Wit-RuslandBelarus
BelgiëBelgium
BelizeBelize
BeninBenin
BermudaBermuda
BhutanBhutan
BoliviaBolivia
Bosnië-HerzegovinaBosnia and Herzegovina
BotswanaBotswana
BraziliëBrazil
Britse MaagdeneilandenBritish Virgin Islands
Brunei DarussalamBrunei Darussalam
BulgarijeBulgaria
Burkina FasoBurkina Faso
BurundiBurundi
Cabo VerdeCabo Verde
CambodjaCambodia
KameroenCameroon
CanadaCanada
Kaaiman EilandenCayman Islands
Centraal Afrikaanse RepubliekCentral African Republic
TsjaadChad
Kanaal eilandenChannel Islands
ChiliChile
ChinaChina
ColombiaColombia
ComorenComoros
Congo-BrazzavilleCongo-Brazzaville
Congo-KinshasaCongo-Kinshasa
Costa RicaCosta Rica
IvoorkustCote d'Ivoire
KroatiëCroatia
CubaCuba
CuracaoCuracao
CyprusCyprus
TsjechiëCzech Republic
DenemarkenDenmark
DjiboutiDjibouti
DominicaDominica
Dominicaanse RepubliekDominican Republic
EcuadorEcuador
EgypteEgypt
El SalvadorEl Salvador
Equatoriaal-GuineaEquatorial Guinea
EritreaEritrea
EstlandEstonia
EthiopiëEthiopia
FaeröerFaroe Islands
FijiFiji
FinlandFinland
FrankrijkFrance
Frans-PolynesiëFrench Polynesia
GabonGabon
GeorgiëGeorgia
DuitslandGermany
GhanaGhana
GibraltarGibraltar
GriekenlandGreece
GroenlandGreenland
GrenadaGrenada
GuamGuam
GuatemalaGuatemala
GuineaGuinea
Guinee-BissauGuinea-Bissau
GuyanaGuyana
HaïtiHaiti
HondurasHonduras
Hong KongHong Kong
HongarijeHungary
IjslandIceland
IndiaIndia
IndonesiëIndonesia
IranIran
IrakIraq
IerlandIreland
Isle of ManIsle of Man
IsraëlIsrael
ItaliëItaly
JamaicaJamaica
JapanJapan
JordaniëJordan
KazachstanKazakhstan
KeniaKenya
KiribatiKiribati
KosovoKosovo
KoeweitKuwait
Kirgizische RepubliekKyrgyz Republic
LaosLao
LetlandLatvia
LibanonLebanon
LesothoLesotho
LiberiaLiberia
LibiëLibya
LiechtensteinLiechtenstein
LitouwenLithuania
LuxemburgLuxembourg
MacaoMacao
MacedoniëMacedonia
MadagascarMadagascar
MalawiMalawi
MaleisiëMalaysia
MaldivenMaldives
MaliMali
MaltaMalta
Marshall eilandenMarshall Islands
MauritaniëMauritania
MauritiusMauritius
MexicoMexico
MicronesiëMicronesia
MoldaviëMoldova
MonacoMonaco
MongoliëMongolia
MontenegroMontenegro
MarokkoMorocco
MozambiqueMozambique
MyanmarMyanmar
NamibiëNamibia
NauruNauru
NepalNepal
NederlandNetherlands
Nieuw-CaledoniëNew Caledonia
Nieuw ZeelandNew Zealand
NicaraguaNicaragua
NigerNiger
NigeriaNigeria
Noord-KoreaNorth Korea
Noordelijke Mariana eilandenNorthern Mariana Islands
NoorwegenNorway
OmanOman
PakistanPakistan
PalauPalau
PalestinaPalestina
PanamaPanama
Papoea-Nieuw-GuineaPapua New Guinea
ParaguayParaguay
PeruPeru
FilippijnenPhilippines
PolenPoland
PortugalPortugal
Puerto RicoPuerto Rico
KatarQatar
RoemeniëRomania
RuslandRussia
RwandaRwanda
SamoaSamoa
San MarinoSan Marino
Sao Tome en PrincipeSao Tome and Principe
Saoedi-ArabiëSaudi Arabia
SenegalSenegal
ServiëSerbia
SeychellenSeychelles
Sierra LeoneSierra Leone
SingaporeSingapore
Sint Maarten (Nederlands)Sint Maarten (Dutch part)
SlowakijeSlovak Republic
SloveniëSlovenia
Solomon eilandenSolomon Islands
SomaliëSomalia
Zuid-AfrikaSouth Africa
Zuid-KoreaSouth Korea
Zuid-SudanSouth Sudan
SpanjeSpain
Sri LankaSri Lanka
St. Kitts en NevisSt. Kitts and Nevis
St LuciaSt. Lucia
St. Vincent en de GrenadinesSt. Vincent and the Grenadines
SudanSudan
SurinameSuriname
SwazilandSwaziland
ZwedenSweden
ZwitserlandSwitzerland
SyriëSyria
TadzjikistanTajikistan
TanzaniaTanzania
ThailandThailand
De Bahama'sThe Bahamas
De GambiaThe Gambia
Timor-LesteTimor-Leste
TogoTogo
TongaTonga
Trinidad en TobagoTrinidad and Tobago
TunesiëTunisia
TurkijeTurkey
TurkmenistanTurkmenistan
Turks en CaicoseilandenTurks and Caicos Islands
TuvaluTuvalu
UgandaUganda
OekraïneUkraine
Verenigde Arabische EmiratenUnited Arab Emirates
Verenigd KoningkrijkUnited Kingdom
Verenigde StatenUnited States
UruguayUruguay
OezbekistanUzbekistan
VanuatuVanuatu
VenezuelaVenezuela
VietnamVietnam
JemenYemen
ZambiaZambia
ZimbabweZimbabwe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Geen data voor de geselecteerde filters. No data for the selected filters.

Geen data voor geselecteerd land. No data for selected country.